Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden van Pro-light, gevestigd te Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Eindhoven onder nummer 85988782

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer:Pro-light
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan opdracht- nemer een opdracht tot de levering van diensten en /of zaken, behorende tot het assortiment van opdrachtnemer behorende zaken.
1.3 Zaken:een of meer tot het assortiment van opdrachtnemer behorende zaken
1.4 Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer geleverde diensten, zoals installatie-, montage-, en onderhoud-werkzaamheden, advies en inspectie e.d., een en ander in de ruimste zin des woord

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens opdrachtnemer expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
2.3 Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet meer met vernietiging zal worden bedreigd.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een ander nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slecht een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.2 Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens opdrachtnemer is bevestigd dan wel nadat opdrachtnemer feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens opdrachtnemer zijn bevestigd
3.4 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door opdrachtgever gewenste wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen.
3.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is opdrachtnemer gerechtigd deze verwijzingen aan opdrachtgever apart in rekening te brengen.
3.6 Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden dan ook door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, komen alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van opdrachtgever.
3.7 Indien opdrachtnemer door wat voor omstandigheden ook – niet zijnde opzet of grove schuld zijden opdrachtnemer – verhinderd is de overeenkomst na te komen heeft opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken dienen door opdrachtgever te worden betaald.
3.8 Indien de opdracht wordt versterkt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende persoon privé’ en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.
3.9 Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van opdrachtnemer van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woord, die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht

Artikel 4 Levering
4.1 De overeengekomen levertijd gaat op het laatste van de navolgende tijdstippen:
A de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
B de dag van ontvangst door opdrachtgever van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
C de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
D de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
4.2 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, overschrijding waarvan automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbindingen van de overeenkomst.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering
4.4 Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmetingen betreft te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen twee werkdagen bij aangetekende brief aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, overmacht
5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.
5.2 Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
5.4 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer is verzekerd, dan wel, indien schade niet door enige verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
5.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/ of materialen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en inclusief de kosten van verpakking en de normale kosten van door opdrachtnemer verzekerd transport naar de door opdrachtgever opgegeven bestemming binnen Nederland. Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 350,- exclusief btw en voor zendingen op pallets en anderszins afwijkende omvang worden kosten berekend conform een bij opdrachtnemer op te vragen staffel.
6.2 Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum, In afwijking hiervan is opdrachtnemer gerechtigd voorafgaand aan de levering bij het aangaan van een overeenkomst of op enig later moment zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid, schriftelijk een aanbetaling danwel zekerheid te verzoeken voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan dit verzoek voldoet, dient dit te worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van deze overeenkomst en eventuele schade die hiervoor voor opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.
6.3 Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van opdrachtnemer dan wel door deze aan te wijzen bankrekening.
6.4 Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens opdrachtgever met facturen van opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.
6.5 Indien opdrachtgever enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft opdrachtnemer naast de bevoegdheden als bedoeld sub 6.2. het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 6.3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
6.6 Indien opdrachtnemer de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de terzake door opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel:
– over de eerste € 3.000,-: 15%
– over het meerdere tot € 6.000,- 10%
– over het meerdere tot € 15.000,- 8%
– over het meerdere tot € 60.000,- 5%
– over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
6.7 Indien opdrachtgever in een gerechtelijk procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
6.8 Opdrachtnemer heeft de vrijheid tot bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan
7.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mogen deze niet door opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van opdrachtnemer, tegen brand en andere gevaren te verzekeren.
7.3 Opdrachtnemer is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke machtiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

Artikel 8 Garantie
8.1 Opdrachtnemer staat gedurende 12 maanden na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
8.2 Zaken die de opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen dienen aan opdrachtnemer te worden geretourneerd, waarna deze bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren
8.3 Indien zaken zijn geleverd met een bijbehorende fabrieksgarantie, treedt die garantie in plaats van de sub 8 van deze voorwaarde omschreven garantie van opdrachtnemer en dient opdrachtgever zich bij gebreken rechtstreeks bij de fabrikant te vervoegen.
8.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.
8.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, uit welken hoofden ook, heeft voldaan.
8.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie indien het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer wordt gemeld binnen 14 dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
9.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten als bedoeld in artikel 9.1., tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.